Regulamin

REGULAMIN JURGÓW 2023

 

Przed dokonaniem zakupu usług szkoleniowych w Szkole Narciarskiej Jurgów (zwanej dalej Szkołą) wszyscy klienci mają obowiązek zapoznać się z jej regulaminem, a w przypadku osób niepełnoletnich obowiązek ten spoczywa na ich rodzicach lub opiekunach prawnych.

 

Szkoła Narciarska Jurgów nie ubezpiecza klientów – sugerujemy, aby wszyscy klienci wykupili ubezpieczenie NNW we własnym zakresie.

 

1. Wraz z dokonaniem zakupu usług szkoleniowych (dalej nazywane Lekcjami) Klient zawiera ze Szkołą Narciarską JURGÓW umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

 

2. Lekcje w Szkole Narciarskiej JURGÓW można rezerwować osobiście lub telefonicznie lub poprzez system.

 

3. Należność za Lekcje należy uregulować: a. na 3 dni przed rozpoczęciem Lekcji na rachunek bankowy Szkoły Narciarskiej JURGÓW wskazany podczas rezerwacji lub b. przed rozpoczęciem Lekcji wyłącznie w biurze Szkoły.

 

4. Wpłata należności za Lekcje traktowana jest jako zadatek w rozumieniu Kodeksu Cywilnego za wyjątkiem przypadku wskazanego w punkcie 10.

 

5. Cena Lekcji nie obejmuje opłat za korzystanie z wyciągu narciarskiego.

6. Należność za Lekcje zarezerwowane, a nie opłacone należy uregulować najpóźniej 60 minut przed jej rozpoczęciem. Po upływie tego czasu Lekcja może być przez Szkołę anulowana. W przypadku zakupu większej ilości Lekcji z dodatkowym rabatem cenowym (Pakietu) opłata pobierana jest z góry.

 

7. W sytuacji gdy Klient spóźni się na opłaconą Lekcję, nie ma możliwości przedłużania jej. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej.

 

8. W razie wypadku, podstawą do zwrotu za niewykorzystane a opłacone wcześniej Lekcje jest zaświadczenie lekarskie. Aby otrzymać zwrot, informację o zdarzeniu i anulację Lekcji lub Pakietu, należy przekazać osobiście lub telefonicznie do szkoły minimum 120 minut przed rozpoczęciem zajęć.

9. Lekcja zakupiona w Szkole nie podlega zwrotowi. Zwrot lub przeniesienie na inny termin przysługuje jedynie w przypadku, gdy nieczynne są wszystkie wyciągi na terenie stacji.

10. Korzystanie z Pakietów odbywa się w terminach ustalonych indywidualnie przez Klienta ze Szkołą . Lekcje z Pakietu są imienne i nie może korzystać z nich osoba trzecia.

11. Płatność gotówką, kartą lub Przelewy24.Lekcje z Pakietu obowiązują tylko w danym sezonie, niewykorzystane lekcje przepadają, a pieniądze nie podlegają zwrotowi.

12. Klienci szkoły spotykają się z instruktorem w wyznaczonej strefie przy wyciągu taśmowym.

13. Lekcja w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej Jurgów  trwa 50 minut (2h = 100 min, 3h = 150 min.).

14. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest odebranie punktualnie dziecka po ukończeniu zajęć w wyznaczonym przez Szkołę miejscu.

15. Szkoła może odmówić prowadzenia Lekcji w przypadku, gdy Klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku nie przysługuje Klientowi zwrot pieniędzy.

16. Przed przystąpieniem do Lekcji Klient, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest przedstawić pracownikowi biura szkoły lub instruktorowi szczegółowe i prawdziwe informacje dotyczące umiejętności narciarskich/ snowboardowych, a także stanu zdrowia, sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na szkolenie. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz najwyższej jakości usług świadczonych przez Szkołę.

17. W przypadku wystąpienia szczególnie niepokojących objawów w trakcie zajęć (pogorszenie samopoczucia, mdłości, jakichkolwiek dolegliwości bólowych) należy fakt ten zgłosić prowadzącemu zajęcia.

18. Każdy uczeń na Lekcję powinien mieć przygotowany: sprzęt narciarski/snowboardowy, kask narciarski. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, każdy narciarz lub snowboardzista do 16 roku życia jest zobowiązany do noszenia w czasie jazdy na stoku kasku ochronnego.

19. Szkoła nie zapewnia Klientom sprzętu narciarskiego/ snowboardowego, nie odpowiada za jego jakość oraz nie ponosi odpowiedzialności za zgubiony lub zniszczony sprzęt podczas trwania Lekcji.

20. Szkoła wraz z instruktorem nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu lub sprzęcie w czasie trwania lekcji wynikających z nie podporządkowania się do poleceń instruktora prowadzącego Lekcje.

21. Każdy wypadek (skutkiem którego poniesione zostały straty na zdrowiu kursanta) na Lekcji z instruktorem Szkoły musi być zgłoszony do biura Szkoły wraz z zaświadczeniem od ratownika GOPR. W przypadku niepowiadomienia szkoły o zdarzeniu oraz nie posiadaniu zaświadczenia o wypadku podpisanego przez ratownika GOPR, Szkoła może podważyć autentyczność zdarzenia i nie ponosi odpowiedzialności za niego.

 

22. Podczas Lekcji Klient korzysta z wyciągów poza kolejnością.

 

23. Podczas Lekcji instruktorzy są uprawnieni do wydawania Klientom – w tym również osobom małoletnim – odpowiednich wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu Lekcji i bezpieczeństwa zarówno samego Klienta jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania Lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez Klienta do wydawanych zaleceń. W takim przypadku wniesiona opłata za Lekcję nie podlega zwrotowi.

24. Klienci Szkoły wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w celach marketingowych oraz akcjach reklamowych prowadzonych przez Szkołę.

 

25. Opłacenie Lekcji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

26. Organizatorem zajęć jest Fun school sp. z o.o o numerze NIP 7361733408, KRS 0000843060 z siedzibą w 34-511 Kościelisko, Sywarne 34c/2

 

27. Szkoła zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści niniejszego regulaminu podczas trwania sezonu narciarskiego. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2022 r.

28. Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje Klienta rozpatrywane są przez Organizatora w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych i powinny być przesłane na adres poczty elektronicznej lub na adres korespondencyjny. 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Organizatora w ramach Strony Internetowej będą rozstrzygane przez sądy powszechne. 

 


 
POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SZKOLE KOZINIEC

Spis treści

 1. O nas ...................................................................................... 2

 2. Postanowienia ogólne ............................................................ 2

 3. Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe.................................................................................. 2

 4. Na jakich zasadach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane........................................................................................ 2

 5. Jakie prawa Ci przysługują ................................................................................................ 3

 6. Jak będziemy się z Tobą kontaktować ................................................................................................ 4

 7. W jakim terminie spełnimy Twoje żądanie ................................................................................................ 4

 8. Podwykonawcy/podmioty przetwarzające ................................................................................................ 4

 9. Jak dbamy o przetwarzanie Twoich danych.................................................................................... 5

 10. Retencja danych ............................................................................................... 5

 11. Upoważnienia ............................................................................................... 5

 12. Pliki cookies ............................................................................................... 5

I. O nas
Fun school sp. z o.o. z siedzibą w 34-511 Kościelisko, Sywarne 34c/2

NIP: 7361733408, KRS 0000843060 Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w sposób i na zasadach określonych w niniejszej Polityce.

II. Postanowienia ogólne
W szkole Jurgów przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności naszych klientów,

kontrahentów, pracowników i współpracowników. Jednym z jej kluczowych aspektów jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku przetwarzaniem ich danych osobowych.

Dbamy by przetwarzanie Twoich danych odbywało się zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej: „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w prawie pracy, czy ustawie o rachunkowości).

Szkoła Jurgów jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, korzystamy też z usług podmiotów przetwarzających, o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO – przetwarzają one dane osobowe w imieniu administratora (są to np. firmy księgowe, informatyczne, ochrona).

Szkoła Jurgów wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Nasze działania w zakresie ochrony danych osobowych oparte są na przyjętych politykach i procedurach oraz regularnych szkoleniach podnoszących wiedzę i kompetencje naszych pracowników i współpracowników.

III. Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe
Jako pracodawca, przetwarzamy dane pracowników oraz osób, które współpracują z nami na innej

podstawie niż stosunek pracy. Dane kontaktowe pozyskiwane od kontrahentów (np. ich pracowników) służą zawieraniu i sprawnej realizacji umów. Dane naszych klientów wykorzystujemy w celu realizacji umowy oraz świadczenia naszych usług. Prowadzimy także działalność marketingową i w jej ramach staramy się dotrzeć do jak najszerszego grona zainteresowanych, by zapewnić im aktualne informacje o naszych produktach i usługach.

Podmiotom trzecim udostępniamy Twoje dane za Twoją zgodą lub gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa.

IV. Na jakich zasadach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane
Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności

zapewniamy, aby dane te były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne dla realizacji celów, w których są przetwarzane;

 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;

 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania;

 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą lub zniszczeniem.

  Twoje dane przetwarzamy zwykle na podstawie zgody, która może zostać wycofana w każdym momencie. Innym przypadkiem jest sytuacja, w której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, jeszcze przed zawarciem umowy.

  W niektórych sytuacjach przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze. Takie obowiązki wynikają np. z przepisów prawa pracy, czy ustawy o rachunkowości.

  Przetwarzanie może być także niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, czego przykładem jest dochodzenie roszczeń z prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

V. Jakie prawa Ci przysługują
Podejmujemy odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie

udzielić Ci wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Tobą wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Ci prawa do:

 • informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych;

 • informacji udzielanych na wniosek - o tym, czy dane są przetwarzane, oraz innych kwestiach

  określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych;

 • sprostowania danych;

 • bycia zapomnianym;

 • ograniczenia przetwarzania;

 • przenoszenia danych;

 • sprzeciwu;

 • niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym

  profilowaniu);

 • informacji o naruszeniu ochrony danych.

  Ponadto, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Ci prawo do jej wycofania. Zgoda może być wycofana w każdej chwili, co nie wpływa na legalność przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem.

  W celu kontaktu odnośnie realizacji danego prawa prosimy o kontakt poprzez: Adres email:info@szkolajurgow.pl

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Jak będziemy się z Tobą kontaktować
Informacji udzielamy na piśmie lub w inny sposób, w tym – w stosownych przypadkach –

elektronicznie. Jeżeli tego zażądasz, informacji możemy udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzimy Twoją tożsamość. Jeśli przekażesz swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także zostaną przekazane elektronicznie, chyba że wskażesz nam inną preferowaną formę komunikacji.

VII. W jakim terminie spełnimy Twoje żądanie
Informacji staramy się udzielać niezwłocznie – z zasady w terminie miesiąca od otrzymania żądania.

W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania. Jednak w każdym przypadku, w terminie miesiąca od otrzymania żądania poinformujemy Cię o podjętych działaniach i (w stosownych przypadkach) o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny takiego opóźnienia.

VIII. Podwykonawcy/podmioty przetwarzające
Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe,

korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Szczegółowo sprawdzamy podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych. Zawieramy z nimi szczegółowe umowy, a także dokonujemy okresowych kontroli zgodności operacji przetwarzania z treścią takie umowy i przepisami prawa.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być

a) podmioty i organy upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, banki w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

b) instytucje udzielające dofinansowania na cel wykonania umowy zawartej z Administratorem, c) podmioty współpracujące w ramach kampanii marketingowych,
d) firma rachunkowa Informe sp.z o.o, Mirosław Szulc.
e) firma zajmująca się obsługą płatności internetowych i kart płatniczych Przelewy24.

f) właściciel portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy,

g) regionalne Centrum Ubezpieczeń Zakopane – firma ubezpieczeniowa h) firma informatyczna: Team Solution – Agencja Interaktywna

Jak dbamy o przetwarzanie Twoich danych

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

 • ochrona danych w fazie projektowani i domyślna ochrona danych;

 • ocena skutków dla ochrony danych;

 • notyfikacja naruszeń;

 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych;

 • retencja danych;

 • realizacja praw osób, których dane dotyczą;

  Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej najlepsze praktyki rynkowe.

X. Retencja danych
Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą,

przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Po upływie takiego okresu dane anonimizujemy (pozbawiamy cech umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby) albo usuwamy. W procedurze retencji zapewniamy ograniczenie okresu przechowywania danych osobowych do ścisłego minimum.

Okres przetwarzania danych określamy w pierwszej kolejności na podstawie przepisów prawa (np. czas przechowywania dokumentacji pracowniczej, dokumentów rachunkowych), a także usprawiedliwionego interesu administratora (np. działalność marketingowa). Polityka retencji obejmuje zarówno dane przetwarzane w postaci papierowej, jak i elektronicznej.

XI. Upoważnienia
Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Twoich danych

osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego

XII. Pliki cookies
Pliki „cookies” to niewielkie pliki zapisywane na Twoim komputerze, w których przechowywane są

ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez Ciebie stronach internetowych. Pliki „cookies” mogą zawierać ustawienia witryn lub być używane do śledzenia interakcji użytkowników z witryną. Korzystamy z plików „cookies” w celu m.in. dostosowania zawartości naszych strony do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, utrzymania Twojej sesji (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła, a także wspierania i egzekwowania działań pozwalających zachować bezpieczeństwo.